Search
Close this search box.

Regulamin voucherów

§ 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. Sprzedawca – Salon Piękności Nefretete Beata Urban, ul. Moniuszki 8, 35-017 Rzeszów, NIP: 8130138698, REGON: 690039772.
 2. Voucher – kod, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem serwisu Babor Beauty Spa (www.baborbeauty.pl).
  Każdy voucher to unikalny, kod który posiada wartość nominalną brutto oraz określoną datę ważności.
 3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Sprzedawcy Voucher.
 4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.
 5. Regulamin voucherów – regulamin sprzedaży voucherów za pośrednictwem serwisu Babor Beauty Spa, dostępnego pod adresem www.baborbeauty.pl.
 6. Serwis Babor Beauty Spa – strona internetowa www.baborbeauty.pl.

§ 2 Warunki ogólne dotyczące voucherów

 1. Voucher jest dokumentem uprawniającym Użytkownika vouchera do pełnej lub częściowej zapłaty za usługi dostępne w Babor Beauty Spa.
 2. Okres ważności vouchera wynosi maksymalnie 180 dni od daty zakupu, chyba że Sprzedawca na podstawie osobnych ustaleń z Nabywcą ustalą inny okres ważności.
 3. Voucher zakupiony zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie nie może zostać zrealizowany na zakup innych voucherów.
 4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera czy utraty jego ważności.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone lub uszkodzone.
 6. Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający voucher i posługująca się nim w procesie realizacji.
 7. Voucher nie podlega wymianie w całości ani w części, na inny voucher.
 8. Voucher nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Babor Beauty Spa na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 9. Voucher nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Babor Beauty Spa w chwili zakupu przez klienta. 

§ 3 Warunki ogólne dotyczące zakupu voucherów

 1. Zakup vouchera możliwy jest:
  – za pośrednictwem Serwisu Babor Beauty Spa – voucher w formie elektronicznej (plik przesyłany w formacie PDF);
  – poprzez kontakt mailowy, adres e-mail do kontaktu: info@baborbeauty.pl (voucher w formie papierowej lub elektronicznego kodu);
  – bezpośrednio w Babor Beauty Spa w Rzeszowie, ul. Moniuszki 8, 35-017 Rzeszów (voucher w formie papierowej);
 2. Czas realizacji zamówienia Voucherów wynosi maksymalnie do trzech dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia.
 3. Babor Beauty Spa ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:
  – upływu terminu ważności vouchera;
  – uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego na voucherze;
  – braku technicznej możliwości realizacji vouchera, w szczególności w przypadku nieuzyskania połączenia z systemem informatycznym Sprzedawcy.
 4. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje:
  – w przypadku, gdy jest osobą fizyczną (przedsiębiorcą), osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych – notę księgową obciążeniową, a w przypadku zakupu w punkcie sprzedaży, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty;
  – w przypadku, gdy jest klientem indywidualnym – notę księgową obciążeniową na życzenie.

§ 4 Warunki ogólne dotyczące wykorzystania voucherów

 1. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
 2. Jeżeli wartość wykonanych usług przekracza wartość vouchera, Nabywca ma prawo do wykorzystania vouchera jako zapłaty częściowej. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za wykonane usługi.
 3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość wykonanych usług, pozostałe środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za usługi w Babor Beauty Spa.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Sprzedawcy.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Babor Beauty Spa  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.
 2. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie vouchery zakupione za pośrednictwem źródeł wymienionych w § 3 pkt. 1.
 3. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 10.06.2022